Ru
NINA SVIRIDOVA & DMITRY VOZDVIZHENSKIY Sr
Books
Reflection (2000)

The romantic portrait

Time of illusions (2006)

Real life Photography of the Soviet life